Hyvinvoiva kunta on sivistyskunta

Koulutus antaa pohjan koko elämälle. Meidän tulee huolehtia laadukkaasta opinpolusta aina varhaiskasvatuksesta perusasteelle, toiselta asteelta korkeakoulutukseen sekä lopun viimein elinikäiseen oppimiseen saakka.

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus oppia turvallisessa ympäristössä ja saada tukea tällä matkalla. Hyvä koulupolku tarkoittaa myös sitä, että tarjolla on erilaisia mahdollisuuksia. En ole valmis tinkimään esimerkiksi laajasta kielivalikoimasta, laadukkaista musiikkiluokista tai monipuolisesta kerho- ja harrastustoiminnasta. Jälkimmäisen merkitys kasvaa ajassa, jossa lasten harrastaminen eriytyy perheen varallisuuden mukaan. Harrastustoiminta turvataan parhaiten tuomalla harrastuksia koulujen ja varhaiskasvatuksen yhteyteen.

Ilman erilaisten ammattien osaajia ei kunnissa ole palveluita, tuotantoa eikä niiden alueilla toimivia yrityksiä ja elinvoimaa. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lisäksi huomiota tulee kiinnittää toisen asteen koulutukseen ja korkeakouluihin.

 • Järkevät ryhmäkoot sekä oppilas- ja opiskelijaryhmät
 • Riittävä määrä henkilöstöä sekä opetukseen että muihin toimiin
 • Kitketään koulukiusaaminen ja -väkivalta
 • Vahvistetaan osallisuutta ja kehitetään demokratiakasvatusta
 • Harrastustakuu
 • Ammatillisesta ja lukiokoulutuksesta veto- ja pitovoimaa

Elinvoimaisessa kunnassa ei tarvitse pärjätä yksin

Koronaepidemia on vaikeuttanut erityisesti niiden ihmisten tilannetta, joilla oli jo ennestään haasteita. Kuntalaisten hyvinvointia edistäviin palveluihin panostaminen on siksi jopa tärkeämpää kuin ennen. Erityistä huomiota tulee kiinnittää mielenterveystyöhön, sillä se jää yhä fyysisen terveyden edistämisen varjoon.

Oikea-aikainen ja varhainen tuki on kaikista vaikuttavinta. Hyvinkäällä tulee kehittää ja vahvistaa matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluita sekä selvittää, kuinka terapiatakuu voidaan toteuttaa. Yksilölliset ja joustavat palvelut eivät saa tarkoittaa sitä, että laadusta joustetaan tai sitä, että kuntalainen joutuu tarpomaan luukulta toiselle.  Tarvitaan yhden luukun palveluita sekä parempaa yhteistyötä kaupungin ja Keusoten välille.

Kaikki se, mitä kunta tekee tai ei tee, vaikuttaa hyvinkääläisten terveyteen. Lasten ja nuorten osalta neuvolajärjestelmä, opiskeluhuolto ja ohjauspalvelut ratkaisevat paljon: psykologeja, kuraattoreja, ohjaajia ja muita tukipalveluiden tärkeitä työntekijöitä tarvitaan tänään aiempaakin enemmän. Lisäksi tarvitaan kynnyksettömiä kohtaamispaikkoja, joissa nuoret voivat käsitellä kasvamisen ja itsenäistymisen haasteita. Ohjaamo on hieno esimerkki moniammatillisesta toiminnasta, joka paitsi edistää nuorten jaksamista ja työllisyyttä, tarjoaa tukea esimerkiksi sosiaalipalveluina.

Vaikka puhun usein nuorista, on terveyttä ja hyvinvointia edistävien palvelujen oltava kaikkien kuntalaisten käytössä vauvasta vaariin. Tutkimusten mukaan yksinäisyys tappaa enemmän kuin sydän- ja verisuonisairaudet. Ikäihmisten kohdalla erityistä huomiota tulee kiinnittää kolmannen sektorin kumppanuustoimintaan.

 • Matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalveluja on riittävästi saatavilla
 • Palveluiden piiriin tulisi päästä viikon sisällä yhteydenotosta.
 • Panostetaan kunnan oman henkilöstön työhyvinvointiin. 

Kolmas sektori tiiviisti mukana

Monipuolisen järjestötoiminnan ansiosta kuntalaiset voivat osallistua iloa, oppimista, osallisuutta, vaikuttamisen mahdollisuuksia ja uusia kokemuksia tarjoavaan toimintaan. Vapaaehtoistoiminta tuottaa terveyttä ja toimintakykyä: aktiivisia kuntalaisia, jotka voivat antaa panoksensa yhteisölle myös auttamalla muita. Järjestökenttä tulee nähdä kiinteänä osana hyvinkääläisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Siihen panostaminen on erinomainen esimerkki kustannustehokkaasta tavasta huolehtia siitä, että pidämme kaikki mukana. Moninaisten yhdistysten toimintaan sijoitetut eurot maksavat itsensä aina moninkertaisesti takaisin. 

Järjestöjen toimintaedellytyksiä ei tule heikentää esimerkiksi tiukentamalla avustusten myöntämisperusteita tai perimällä vapaa-ajan tilojen käytöstä kohtuuttomia maksuja – päinvastoin. Kolmannen sektorin tilannetta voidaan vahvistaa avustusten lisäksi esimerkiksi tarjoamalla kunnan tiloja niiden käyttöön ja etsimällä yhteistyössä toimijoiden kanssa muita tapoja tukea toimintaa.

Tärkeää on myös huomata, että tuhannet eri puolilla Suomea järjestettävät tapahtumat – esimerkiksi kotiseutujuhlat, kulttuuritapahtumat, kesäjuhlat, festivaalit, pilkkikisat, urheilukilpailut, kesäteatterit ja toritapahtumat – jäisivät toteutumatta ilman järjestöjä ja niissä toimivia vapaaehtoisia.

 • Järjestö- ja yhdistystoiminnan edellytyksiä ei tule heikentää
 • Selkeät yhteistyörakenteet järjestöjen ja kaupungin välille – lisätään yhteistyötä ja tarjotaan neuvontaa ja ohjausta
 • Ymmärretään järjestöjen merkitys kaupungin hyte-työlle
 • Etsitään toiminta-avustusten rinnalle uusia tapoja tukea kolmatta sektoria

Elävä ja liikkuva kulttuurikaupunki vetää puoleensa

Liikunta ja kulttuuri tuovat iloa sekä edistävät kaikenikäisten kuntalaisten terveyttä. Kulttuuri jää silti usein muun varjoon aivan syyttä. Taiteen ja kulttuurin harrastaminen parantaa nimittäin elinikäisen oppimisen avaintaitoja sekä edistää terveyttä ja hyvinvointia. Molempia käytetään tuloksekkaasti myös osana hoito- ja hoivatyötä. Kulttuuria kulutetaan, jos sitä on tarjolla. Koska ihmisten mieltymykset vaihtelevat, on kulttuurielämän oltava monipuolista.

Kulttuurilla on myös työllisyysvaikutuksia. Se on paitsi jo itsessään työvoimavaltainen ala, mutta luo työtä myös ympärilleen. Kulttuuripolitiikassa ei olekaan kyse vain museoista tai konserteista, vaan laajasta kokonaisuudesta, johon myös Hyvinkään on järkevää panostaa pitkäjänteisesti. Esimerkiksi määräaikaiset hankerahoitukset aiheuttavat toimijoille huolta tulevasta ja heikentävät toiminnan kehittämisen edellytyksiä.

Kulttuurin tavoin liikunta kuuluu kaikille. Hyvinkään tulee jatkossakin satsata lähiliikuntapaikkoihin ja lähiluontoon sekä tukea arkiliikuntaa. Luonto- ja liikuntamahdollisuuksia kehittäessä on huomioitava paitsi esteettömyys, myös monentasoiset liikkujat.

 • Arvostetaan kulttuuri- ja taidetoimintaa pitkäjänteisesti
 • Kehitetään lähiliikuntapaikkoja ja -puistoja
 • Huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta ja siististä ympäristöstä
 • Tunnistetaan tapahtumatoiminnan merkitys kaupungille ja vaalitaan sitä